مداح بیتی خواند که دلم را زیر و رو کرد

از خدا خواست این سینه زن ها ، با مادر و پدرشان زائر حضرت حسین (علیه السلام ) باشند ...

و من یک نوجوان سینه زن ، در میان خیل سینه زن ها داشتم

نوجوانی که خدا خواسته است ، من مادرش باشم

خدایا دعای فرزندم را مستجاب بفرما....